Stanovy

STANOVY

spolku

Popular

I.

Název a sídlo

a) Název spolku je “Popular z.s.” (dále jen “Spolek”).

b) Adresa sídla:

Strašnov 21, Krnsko, 294 31

II.

Programové cíle a charakter spolku

a) Zabývá se organizací kulturních, vzdělávacích a výchovných programů a aktivit. Podporuje autorskou tvorbu a rozvíjení zájmové činnosti. Snaží se o prezentaci, popularizaci a šíření kultury, především ve středoevropském prostoru a usiluje o odbourávání kulturních stereotypů.

b) Umožňuje svým členům i dalším zájemcům o činnost sdružení uspokojovat zájmy a potřeby prostřednictvím svých volnočasových aktivit. Nabídkou aktivního využití volného času pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislosti a dalším sociálně-patologickým jevům.

c) Spolek je dobrovolný, nezávislý a demokratický.

d) Podporuje a rozvíjí spolupráci s organizacemi a sdruženími v rámci České republiky i zahraničí, s důrazem na středoevropský region.

e) Pro dosažení svých cílů může doplňkově vykonávat vydavatelskou a nakladatelskou činnost, grafické a kreslířské práce, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádat festivaly, kulturní přehlídky, výstavy, koncerty a obdobné akce zaměřené na kulturní produkci a provozovat zařízení určené k zábavě a vzdělávání.

III.

Členové spolku

a) Řádní členové spolku mohou být fyzické osoby (potažmo právnické osoby), které se svým členstvím ve spolku vysloví souhlas.

IV.

Vznik členství ve spolku

a) O přijetí člena do spolku rozhoduje výkonný výbor spolku na základě písemně podané přihlášky, nebo zasedání valné hromady nadpolovičním většinovým hlasováním.

V.

Práva řádných členů spolku

a) Účastnit se vytváření orgánů spolku, přitom zejména vysílat své delegáty na zasedání valných hromad, navrhovat a volit kandidáty do volených orgánů spolku.

b) Podílet se na využívání společných zdrojů spolku.

c) Využívat služeb aparátu spolku.

d) Být informování o aktivitách, činnosti spolku a stavu jeho hospodaření.

e) Vznášet dotazy a podávat podněty určeným orgánům spolku k řešení vlastních zájmů a potřeb.

VI.

Povinnosti řádných členů spolku

a) Svou činností přispívat k rozvoji a naplňování programových cílů spolku.

b) Dodržovat stanovy spolku, usnesení valné hromady spolku přijatá podle těchto stanov a ostatní vnitřní normy upravující činnosti spolku.

VII.

Zánik členství ve spolku

a) Členství ve spolku zaniká vystoupením ze spolku nebo zánikem spolku.

b) Při zániku členství ve spolku je povinností vystupujícího člena vypořádat všechny závazky, pokud existují vůči spolku a naopak, a to nejpozději do 31.12. aktuálního kalendářního roku, kdy ukončil své členství, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Obdobně je člen povinen vypořádat práva a závazky, pokud je jeho členství ve spolku ukončeno zánikem spolku.

VIII.

Přidružení členové spolku

a) Přidružení členové spolku mohou být fyzické, příp. právnické osoby, které projeví zájem přispívat svou činností k naplňování hlavních cílů spolku. O jejich členství na základě přihlášky rozhoduje výkonný výbor spolku, který zároveň vymezí jejich činnost, práva a povinnosti vůči spolku a jeho činnostem.

IX.

Členská schůze

 1. Členská schůze (valná hromada) je nejvyšším orgánem spolku, jež se schází nejméně jednou ročně, aby:

a) schválila případné změny stanov

b) zvolila/odvolala tříčlenný výkonný výbor na stanovené jednoleté funkční období

   1. schválila správu o činnosti spolku, správu o hospodaření za předchozí období

d) určila koncepci činnosti spolku na další období

e) stanovila výši členských příspěvků

f) schválila rozpočet na další období

g) rozhodla o zániku členství člena, příp. zániku spolku

 1. Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor. Usnášeníschopná je v případě, že se zúčastní nadpoloviční většina členů. Nedosáhne -li členská schůze v daném termínu usnášeníschopnosti, svolává členskou schůzi výkonný výbor v náhradním termínu, nejpozději do třiceti dnů od termínu původního. Tato náhradní schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných členů.

 2. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

 3. Činnost spolku mezi schůzemi řídí výkonný výbor, který si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka.

 4. Jménem spolku jedná řádně zvolený předseda.

X.

Výkonný výbor

a) Realizuje cíle spolku na základě rozhodnutí členské schůze a zajišťuje činnost spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi.

b) Volební období, stejně jako členství ve výkonném výboru je schvalováno členskou schůzí a je jednoleté.

 1. Změny ve složení výkonného výboru je možné provést pouze na základě usnesení členské schůze.

XI.

Právní subjektivita

a) Spolek je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní subjektivitou na základě registrace svých stanov dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

b) Jménem spolku jedná řádně zvolený předseda podle článku IX. těchto stanov a při uplatňování práva musí být veškeré písemné podklady podepsány tímto řádně zvoleným předsedou.

XII.

Majetek a hospodaření

a) Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků schválených vždy při zasedání členské schůze, případnými dary od fyzických a právnických osob, či získanými granty.

b) Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

  1. S výsledky hospodaření seznamuje výkonný výbor řádné členy na členské schůzi.

d) Majetek spolku slouží k účelům, které jsou v souladu s cíli a posláním sdružení.

XIII.

Závěrečná ustanovení

a) O zrušení spolku rozhoduje členská schůze třípětinovou většinou hlasů přítomných členů.

b) V případě zrušení rozhodne členská schůze o majetkovém vypořádání.

c) Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 12. září 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 12. 9. 2015. Znění těchto stanov je účinné ode dne zápisu do rejstříku.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s